Hatályba lépés dátuma: 2019. szeptember 15.

A Szikra Space Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. B. ép. D. lház. 3. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09- 341211; adószáma: 26722456-2-42; a továbbiakban: „Szikra Coworking”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A Szikra Coworking tagjai, ügyfelei, vendégei és látogatói a weboldal, a webplatform és a szolgáltatások használatával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szikra Coworking az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Szikra Coworking az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, a tagokat, ügyfeleket és látogatókat érintő egyéb változásokról, a Szikra Coworking újdonságairól a tagokat, ügyfeleket és látogatókat tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Az adatkezelő és annak elérhetősége

Adatkezelő: Szikra Space Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. B. ép. D. lház. 3. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-341211; adószáma: 26722456-2-42
Honlap: https://szikra.space
Kapcsolattartó: Mesa-Mayo András
Elérhetőség: info@szikra.space

3. A kezelt adatok köre

3.1. Általános meghatározás
A Szikra Coworking által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Szikra Coworking szolgáltatásinak igénybevétele és teljesítése során a Szikra Coworking birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek a Szikra Coworking szolgáltatását igénybe vevő tagok, ügyfelek, potenciális ügyfelek, ajánlatkérők, vendégek, látogatók, a Szikra Coworking online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá az Önök által a Szikra Coworking részére továbbított minden személyes adat.
Ezen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:
Személyes adatok
• név;
• születési hely és idő;
• anyja születési neve;
• személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, lakcím;
• személyi azonosító jel;
• TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám;
• (munkahelyi) email cím, telefonszám.
Különleges személyes adatok
• faji eredetre, nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat;
• egészségi állapotra vonatkozó adat (testsúly, vérkép, szűrővizsgálat eredménye);
• kóros szenvedélyre vonatkozó adat;
• bűnügyi személyes adat.
3.2. Szerződéses jogviszonnyal, ajánlatadással összefüggésben történő adatkezelés
A Szikra Coworking a tevékenységének ellátásához ügyfelei és tagjai részére a szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási, valamint iratkezelési tevékenységet folytat. E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:
• kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés);
• szerződéskötés;
• szerződések teljesítése;
• számla- és kintlévőségkezelés;
• szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése;
• szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.
Természetes személy ügyfél esetén a személyes adatok:
A Szikra Coworking a fenti célok érdekében kezeli a vele ügyfeleként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail-címét, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját, egyéni vállalkozó esetén adószámát. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, megrendelőink megkeresése alapján, az ajánlatkéréskor, illetve a Cobot webplatformra való regisztráció során jogszerűen megkezdődik.
Jogi személy ügyfél esetén a természetes személy képviselők adatai:
A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe, online azonosítója.
3.4. Regisztráció a Szikra Coworking webes platformján
A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének ajánlatkérésre, vagy vásárlást kezdeményeznek az erre a célra biztosított online felületen.
3.5. Egyéb szerződéses partnerek
Egyéb szerződéses partnereink (alvállalkozók és egyéb szolgáltatók), valamint a beszerzések során szerződéses partnereink adatait a bevezetőben megjelölt jogszabályok által meghatározott körben kérjük és kezeljük, az ott meghatározott időtartamban.

4. Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatkezelés jogalapja

A Szikra Coworking az ügyfelek, potenciális ügyfelek, ajánlatkérők adatait kezeli. A jelen szabályzat vonatkozik az érvényes Coworking szerződéssel rendelkező ügyfelekre, a tagokra, a Coworking hely vendégeire és látogatóira, szerződéses partnereinkre és teljesítési segédjeinkre, közreműködőinkre is.
Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Szikra Coworking internetes webhelyének vagy webplatformjának megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot a Szikra Coworking postai, e-mail-címére vagy más elérhetőségére elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
Az ÁSZF 5.8. pontja értelmében hozzájárulásnak minősül az is, ha tagként, vendégként vagy látogatóként belép a Coworking hely területére.
Ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezelünk, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettségünk teljesítése vagy saját érdekünk, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tagoktól, vendégektől, látogatóktól és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy, illetve a Szikra Coworking részére történő továbbításához. A Szikra Coworking a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
Az ÁSZF 5.8. pontja alapján ez alól kivételt képez a Coworking hely területén rögzített fotó-, hang- és videóanyagok felhasználása promóciós és marketingcélokra.
A Szikra Coworking jogi kötelezettség teljesítése jogcímén jogszabályban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában és 202. §-ában; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A Szikra Coworking jogi kötelezettsége teljesítése alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint maradandó értékűnek minősülő, az ügyfelek által el nem szállított dokumentumokat és iratokat a közlevéltár részére történő átadásig.
A személyes adatoknak a Szikra Coworking részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.
A személyes adatok Szikra Coworking részére történő átadásával az átadó szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.
A Szikra Coworking kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal az átadó köteles a Szikra Coworkingnek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Szikra Coworking birtokába került személyes adatok vonatkozásában:
• szerződés megkötése;
• a Szikra Coworking szolgáltatásainak teljesítése;
• kedvezmények nyújtása;
• a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
• a Szikra Coworking-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
• hírlevelekkel történő tájékoztatás;
• személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
• a Szikra Coworkinggel kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
• marketingtevékenység folytatása;
• marketing célú adatbázis építése és fenntartása;
• direkt marketing tevékenység folytatása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az érintett tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.
Az adatkezelés időtartama Szerződés esetén
• az ügyfél és a Szikra Coworking között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve
• a Szerződés alapján a Szikra Coworkinget terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje
közül a hosszabb időtartam.
Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha a Szikra Coworking webplatformján vagy bármely más módon érdeklődnek, valamint adataikat megadják, de Szerződés végül nem jön létre, az az időtartam, amíg a Szikra Coworking és az érintett között szerződéses kapcsolat jöhet létre. Amennyiben egyértelmű, hogy szerződéses kapcsolatra a jövőben nem kerülhet sor (pl. a cég, amelynek kapcsolattartója a személyes adatait megadta, megszűnik), illetve az érintett a személyes adat törlését kéri, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7. Az adatok feldolgozása

A Szikra Coworking az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozó(k) (különösen, de nem kizárólagosan könyvelők, informatikai szolgáltatók) közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozásra a Szikra Coworking és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét, ezáltal pedig az adatkezelés biztonságát.

8. Az adatok megismerésére jogosultak

Az érintettek által megadott személyes adatokat a Szikra Coworking munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevők alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz az érintettek hozzájárultak, ismerhetik meg és kezelhetik.
Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni a Szikra Coworking által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szikra Coworkinget. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megadott személyes adatok értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Szikra Coworking abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez a Szolgáltatások hatékonyabb biztosítását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Szikra Coworking megbízásából kezelik az érintett adatokat.
Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.
A Szikra Coworking a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Szikra Coworking az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha
• ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
• azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
• az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.
A személyes adatok átadásával az átadók kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Szikra Coworking részére átadni jogosultak.
Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Szikra Coworking haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból történő törléséről.

10. Adatok továbbítása harmadik országba

Az Önök által megrendelt szolgáltatás teljesítése során előfordulhat, hogy személyes adataik harmadik országba továbbításra kerülnek, tekintve hogy a Szikra Coworking munkavállalói, vállalkozói, alvállalkozói bizonyos estekben EGT tagállamon kívül tartózkodnak, és onnan teljesítik a megrendelt szolgáltatást. Ebben az esetben az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott kritériumok teljesülése esetén történik meg (pl. Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, általános adatvédelmi kikötés, kötelező erejű vállalati szabály).

11. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Szikra Coworking tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk, és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.
A Szikra Coworking zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Szikra Coworkinghez hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről, és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.
A Szikra Coworking olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Szikra Coworking által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a weblapunkon és a webplatformon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag a Szikra Coworking hatókörébe tartozik, így ezért nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

12. Cookie-k

A Szikra Coworking a weboldal és az online ajánlatkérés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó és a weboldal látogatója technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra a Szikra Coworking nem veszi igénybe. A cookie-fogadás felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a Szikra Coworking szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

13.1. Tájékoztatáskérés
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Szikra Coworking által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Szikra Coworking. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Szikra Coworking részére megküldeni. A Szikra Coworking a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Szikra Coworking észszerű költségtérítést számíthat fel.
13.2. Helyesbítés
Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Szikra Coworking felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy a Szikra Coworking egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Szikra Coworking helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Szikra Coworking értesíti az érintettet.
13.3. Törlés vagy zárolás
Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.
13.4. Megjelölés
A Szikra Coworking megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
13.5. Tiltakozás
Az érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,
• ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szikra Coworkingre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szikra Coworking vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
• ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
• törvényben meghatározott egyéb esetekben.
A Szikra Coworking a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Szikra Coworking megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
13.6. Adathordozhatóság
Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végezzük.
13.7. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán
A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

14. Az adatváltozás bejelentése

Az érintettek a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Szikra Coworking által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az érintettet terheli minden felelősség.

15. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezeljük, azok mindennemű nyilvántartásunkból törlésre kerülnek.

16. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

17. Jogok korlátozása

Industry regulatory disclosure requirements

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
A Szikra Coworking az adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

18. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása érdekében a Szikra Coworking az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemzi, ellenőrzi.
Amennyiben a Szikra Coworking ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik a Szikra Coworking vezetőjét.
A Szikra Coworking munkavállalói kötelesek jelenteni a Szikra Coworking vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Szikra Coworking fenti 2. pontban meghatározott e-mail-címén, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Szikra Coworking haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Szikra Coworking behatárolja, elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Szikra Coworking megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
Az adatvédelmi incidensekről a Szikra Coworking nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
• az érintett személyes adatok körét;
• az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
• az adatvédelmi incidens időpontját;
• az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
• az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
• az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

19. Egyebek

A Szikra Coworking fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szikra Coworking közösség tagjait a megadott elérhetőségeik valamelyikén, és szükség esetén gondoskodunk a hozzájárulás beszerzéséről.
Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

Industry regulatory disclosure requirements

Budapest, 2019. szeptember 9.
Mesa-Mayo András
ügyvezető igazgató